Metódy výučby

Metódy výučby

Všetky ponúkané kurzy angličtiny sú vyučované konverzačným štýlom. Ich cieľom je, aby študent v čo najväčšej miere rozprával v cudzom jazyku a osvojil si ho do tej miery, aby po anglicky rozprával automaticky, prirodzene a bez prekladov. Inak povedané, aby sa angličtina stala jeho druhým jazykom.

Direct Method For English ® je jedným z najviac fungujúcich a najpraktickejších spôsobov, ako sa naučiť všeobecnú angličtinu. Študenti sú na hodinách prakticky „nútení“ rozprávať po anglicky už od prvej lekcie. Na hodinách nie je ani chvíľka ticha, rozpráva buď lektor, alebo študent. Tým je vyučovacia hodina využitá na 100% a osvojovanie si angličtiny prebieha efektívnejšie a rýchlejšie.

Direct Method For English ®

 • naučí študenta rozprávať po anglicky rýchlejšie ako ktorákoľvek iná metóda
 • pomôže študentom zbaviť sa zábran komunikovať
 • simuluje reálne anglické prostredie

 

V súčasnosti je na trhu množstvo metód a prístupov, ktoré sa odvolávajú na „komunikačné aktivity“. Tieto majú zaručiť,  že sa študent naučí konverzovať a stratí zábrany z rozprávania. Avšak existuje veľký rozdiel medzi tzv. „voľnou konverzáciou“ a „riadenou konverzáciou“. Pri voľnej konverzácii nie je študent časovo obmedzovaný, rozmýšľa na tým, čo povie a častokrát si to aj prekladá. Pri riadenej konverzácii ide o systém otázka – odpoveď, pri ktorom je študent „nútený“ odpovedať bez dlhšieho rozmýšľania. Tým pádom nemá reálne čas sa zamýšľať nad prekladom, rozprávanie v angličtine sa automatizuje a strach z rozprávania v cudzom jazyku sa odbúrava.

Zásady metódy

Rýchlosť je kľúčom

Učiteľ na hodine hovorí k študentom rýchlo, zachovávajúc prirodzené tempo konverzácie. Aj keď zo začiatku študenti môžu považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci, čoskoro si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v angličtine v prirodzenej rýchlosti.

Otázky

Učiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, v rýchlosti, automaticky začínajúc odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká pokiaľ študent odpovie otázku sám, ale neustále ho nabáda na pohotovú odpoveď. Takto sa u študenta angličtina automatizuje a dostáva sa mu „do krvi“.

Odpovede

Odpovede v nižších úrovniach sú stanovené tak, že ich ani učiteľ, ani študent nemôžu pozmeniť. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach sú prvky vlastnej kreativity povolené, a tak študent vytvára viac originálnych a voľných odpovedí. Študent sa tak najprv učí „noty“ a potom dokáže samostatne tvoriť vety.

Za účelom vytvorenia správnych lingvistických návykov, by mal študent rozprávať rýchlo bez prestávok na rozmýšľanie. Tento proces odstraňuje návyk rozmýšľania a prekladania si viet a gramatických javov z rodného jazyka do angličtiny, čo bráni schopnosti porozumieť a rozprávať v prirodzenej rýchlosti. Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na učiteľove otázky v najdlhšej možnej forme. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová a gramatické javy priamo v praxi.

Časté opakovanie učiva

Tajomstvo úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie. Učenie sa jazyka vo veľkej miere pozostáva z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sa podobajú písaniu na stroji alebo hraniu na klavír. Takéto reflexy môžu byť nacvičené iba spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať dovtedy, kým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky. Toto je jedna z nepopierateľných výhod tejto metódy oproti iným metódam, kde raz prebraté učivo nie je často opakované a tak zanecháva medzery v študentovych vedomostiach. Takto je zabezpečené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

Čo je teda výsledkom?

Finálnym výsledkom pre študenta sú:

 • dynamické hodiny angličtiny, na ktorých konverzuje 5-6 krát častejšie
 • učenie sa jazyka prirodzenou cestou – rozprávaním
 • postupné odbúravanie strachu z rozprávania
 • pripravenosť študenta na reálne – anglicky hovoriace prostredi

Prečo je Direct Method for English® taká výnimočná?

 • aktuálne tematické oblasti a slovná zásoba
 • zaujímavé otázky a súčasné témy, ktoré sú podstatné pre potreby študenta
 • gramatika, ktorá je ľahká na porozumenie a zároveň prípravou na FCE
 • zreteľné a logické usporiadanie textu v študentských knihách
 • všetky nové slová sprevádzané fonetickým opisom
 • dodatočná Gramatická hodina pre každú úroveň až do úrovne 10
 • Angličtina ONLINE – elektronický vyučovací program, ktorý je zhodný s učivom na hodinách

Používané materiály

Pri vyučovacích hodinách sa používajú profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch, fonetickú transkripciu slovíčok a veľmi praktický dizajn. Učebnice vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov v oblasti výučby angličtiny.

Každý študent automaticky ZDARMA získava CD s nahrávkami hodín a cvičení pre lepšie napredovanie. CD je automaticky súčasťou každej študentskej učebnice. CD obsahujú všetky potrebné informácie, aby študent bol v kontakte s angličtinou v práci, v aute pri cestovaní a to najmä nahrávky z hodín, diktáty, čítania a cvičenia. CD sú nahraté profesionálmi na angličtinu a obsahujú preklady slovnej zásoby do angličtiny.

Licenčná ochrana

Vzhľadom na vysokú kvalitu metódy ju môžu používať iba licencované jazykové školy. Je to z dôvodu zaručenia výsledkov ako aj ochrany trhu pred nekvalitnými jazykovými školami a teda aj zachovaním dobrého mena metódy.

Pri výučbe ostatných anglických programov používame interne vypracované metodické pokyny a materiály. Cieľom každého takéhoto programu je, aby študent dokázal porozumieť novému jazyku a pohotovo reagoval v simulovaných situáciach s cieľom sebavedomého vystupovania v praxi. Jazykové kurzy sú zostavené tak, aby sa angličtina stala druhým komunikačným jazykom študenta.

Zaujali Vás naše služby, alebo chcete získať ďalšie informácie?