Časté otázky

Časté otázky (FAQ)

V čom sa Jazyková škola PRO-SCHOOL líši od iných súkromných škôl v Trenčíne?

V prvom rade systémom výučby. Sme držiteľmi licencie Direct Method for English® v Trenčíne, ktorá využíva komunikačný systém výučby. Metóda doslova „núti“ študentov rozprávať a dorozumievať sa v angličtine. Gramatika sa učí jednoduchým spôsobom, naši študenti nie sú zahlcovaní nekonečnými gramatickými cvičeniami. Ďalšia odlišnosť spočíva v počte študentov v jednej triede, ktorý udržiavame na nízkej úrovni. Tak je od študentov vyžadovaná plná sústredenosť, čo prispieva k rýchlosti osvojovania si angličtiny. V neposlednom rade je to orientácia na kvalitu výučby ako aj kvalitu klientského servisu. Snažíme sa o poskytovanie čo najvyššieho štandardu služieb a spolu s našimi študentami sa snažíme o naplnenie ich cieľu – rozprávať po anglicky.

Aká je organizácia vyučovanie a aké sú ceny vašich kurzov?

Kurz v Jazykovej škola PRO-SCHOOL prebiehajú po celý rok. Výhodou je, že študenti neplatia za celý školský rok naraz, ale po častiach – za trimester. Obdobie 09/2017 – 08/2018 je rozdelenie nasledovné:

  • Jesenný trimester: 25.9. – 7.12.
  • Zimný trimester: 22.1.- 5.4.
  • Jarný trimester: 16.4.- 28.6.

 

Výučba počas štátnych sviatkov neprebieha. Pokiaľ štátny sviatok pripadne na deň výučby, hodina sa nahrádza v iný deň, ktorý je na začiatku trimestra oznámený študentom.
Každá hodina verejného kurzu trvá 50 minút a medzi dvoma hodinami toho istého kurzu je 10-minútová prestávka, t.j. lekcie sa vždy začínajú o celej hodine. V prípade individuálnych kurzov, doučovania a firemnej výučby je organizácia a dĺžka lekcií prispôsobená požiadavkám klienta.

Okrem plánovaných trimestrálnych kurzov otvárame ďalšie kurzy priebežne pri nazbieraní minimálneho počtu študentov rovnakej úrovne. Stačí sa informovať na recepcii školy.

Čo je Direct Method For English® (DME) a pre koho je určená?

DME je metóda , ktorá je zostavená pre výučbu všeobecnej angličtiny (General English) a je jedným z najviac fungujúcich a najpraktickejších spôsobov, ako sa naučiť všeobecnú angličtinu. Je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Ide o licencovaný systém výučby, ktorý na slovenský trh vstúpil od 1.9.2009. Študenti sa učia angličtinu prirodzeným spôsobom – rozprávaním. V porovnaní s tradičnými metódami, študent konverzuje po anglicky 5 až 6 krát častejšie, čím sa postupne  odbúrava strach z rozprávania v angličtine a na hodinách sa pripravuje na reálne anglicky hovoriace prostredie. Taktiež kurzy angličtiny vedené touto metódou plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty FCE a PET. Viac o metóde sa dozviete na www.direct-english.sk.

Ako bola vytvorená metóda Direct Method For English® (DME)?

DME je výsledkom spoločnej práce kvalifikovaných lektorov s viac než 10 ročnými skúsenosťami v učení angličtiny priamymi metódami. Po viac než ročnom vyučovaní z učebníc DME, bola napísaná druhá – aktuálna edícia. Bol to výsledok mnohých analýz, tak ako aj cenných  komentárov lektorov a žiakov. Od roku 2009 sa učebnice používajú vo viac než 150 školách po celom svete, v Poľsku, Nemecku, Slovensku, Brazílii, Japonsku, Španielsku a Českej republike.

Ako sa Direct Method For English® (DME) odlišuje od iných priamych metód na trhu?

DME je líder v oblasti inovácií priamych metód vo svete. Je to spôsobené najmä tým, že priame metódy predstavujú vynikajúci štýl vedenia hodín, no za posledné obdobie neprechádzali (najmä obsahovou) aktualizáciou a teda študenti sa učili zastaralú slovnú zásobu alebo už nepoužívanú gramatiku. Z toho dôvodu bola vytvorená lepšia a funkčnejšia alternatíva – na základe skúseností lektorov a požiadaviek študentov. Organizácia lekcie, ktorá sa zameriavala na praktické rozprávanie, pýtanie sa otázok a odpovedí bola zachovaná, zatiaľ čo sa doplnila moderná slovná zásoba ako aj viac aktuálnych tematických oblastí a ľahko zrozumiteľnej gramatiky. Učebnice majú rozdielne usporiadanie. Teraz sú prijateľnejšie učiteľom aj žiakom. Na rozdiel od väčšiny učebníc anglického jazyka, obsahujú fonetický prepis a doplnkovú gramatickú lekciu na konci učebnice. navyše študenti majú k dispozícii elektronický vyučovací program nazývaný Internetová platforma, kde si každý študent môže precvičiť to, čo prebral na reálnych hodinách.

Aké vekové skupiny vyučujete?

Sú Vaše kurzy vhodné napr. aj pre ľudí vo vyššom veku alebo deti?

Jazyková škola PRO-SCHOOL ponúka vhodné kurzy angličtiny pre každú vekovú skupinu. Pri dospelých študentoch akéhokoľvek veku výber vhodného kurzu skôr závisí od ich konkrétneho cieľa, ktorý chcú lekciami angličtiny dosiahnuť. Napríklad pre získanie širokého spektra poznatkov (slovná zásoba, gramatika, písomný prejav, atď.) je najvhodnejší jeden z kurzov DME pre verejnosť a naopak pre vyťaženého manažéra, ktorý potrebuje získať slovnú zásobu a frázy z oblasti obchodu a zlepšiť si svoj profesionálny prejav bude vhodnejší individuálny kurz Business English šitý na mieru.

Pre deti zas ponúkame kurz Angličtina pre deti, ktorý je vhodný už od 3 rokov dieťaťa. Tento kurz je vedený úzkou skupinou bilingválnych lektorov špeciálne vyškolených pre výučbu detí. Skupinky sú malé a vekovo príbuzné. Pri najmenších ponúkame možnosť, aby sa rodič zúčastnil výučby spolu s dieťatkom –  samozrejme zdarma.

Ak som začiatočník a lektor bude na hodine rozprávať po anglicky, budem mu rozumieť?

Áno. Zo začiatku lektor a neskôr aj samotní študenti najskôr prekladajú krátku slovnú zásobu z angličtiny do slovenčiny až potom nasleduje interakcia medzi lektorom a študentom v angličtine. Zároveň sa používa iba taká slovná zásoba, ktorá zodpovedá vedomostnej úrovni študenta. Navyše lektor je vyškolený používať iba také pedagogické nástroje, aby každý študent v skupine porozumel učivu, ktoré sa na hodine preberá. Nemôže sa preto stať, že by študent bol úplne vynechaný z konverzácie, a už vôbec nie prinútený, aby si učivo sám dobral doma. Kladieme dôraz na to, aby si študenti z hodiny odniesli čo najviac a štúdium doma je v podstate dobrovoľné. Ak chcete vedieť, ako výučba o nás funguje, príďte sa pozrieť na bezplatnú ukážkovú hodinu.

Vyučujú v PRO-SCHOOL aj zahraničné lektori?

Áno, zastúpenosť tzv. native speakerov je v Jazykovej škole PRO-SCHOOL takmer 50%. Samozrejme, aj títo lektori taktiež prešli povinným školením a tréningom, aby sa stali členmi nášho lektorského tímu a sú prideľovaní najmä do vyšších úrovní verejných kurzov alebo individuálnych a firemných kurzov ak o to klient požiada.

Prečo sa lektori na hodinách striedajú?

Nie je lepšie mať fixného lektora, ktorý pozná skupinu a nedostatky každého v nej?

Napriek tomu, že vyššie uvedený argument sa zdá byť pádny, aj študenti zvyknutí na fixného lektora z iných škôl časom vnímali striedanie lektorov ako výrazný benefit. Rotácia jednak simuluje reálne anglicky hovoriace prostredie, kde sa tiež stretnete s ľudmi s rôznymi prízvukmi a druhak, každý lektor napriek štandardizovanej metodike prispeje na hodine niečim svojím. Tak aj pri opakovaní starého učiva nie je lekcia stereotypná, alebo nudná, pretože vždy máte možnosť dozvedieť sa niečo nové. Navyše, každá skupina je pravidelne monitorovaná prideleným metodikom a tak sa nemôže stať, že by lektori idúci učiť do skupiny nevedeli, aká je situácia v tej danej skupine.

Aké výučbové materiály používate?

Naša jazyková škola používa knihy DME pre systém Direct Method for English®. Sú to profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch, fonetickú transkripciu slovíčok a veľmi praktický dizajn. Učebnice vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov v oblasti výučby angličtiny. každý študent automaticky ZDARMA získava CD s nahrávkami hodín a cvičení pre lepšie napredovanie. CD je automaticky súčasťou každej študentskej učebnice. CD obsahujú všetky potrebné informácie, aby študent bol v kontakte s angličtinou v práci, v aute či pri cestovaní a to najmä nahrávky z hodín, diktáty, čítania a cvičenia. CD sú nahraté profesionálmi na angličtinu a obsahujú preklady slovnej zásoby do slovenčiny. Pri ostatných kurzoch používame interné materiály spracované našim metodickým tímom.

Dostanem po skončení úrovne nejaký certifikát?

Áno. Každá úroveň končí písomnou skúškou. Úrovne Direct Method for English® sú zostavené tak, aby zodpovedali Spoločnému európskemu rámcu pre jazyky (Common European Framework od Reference for Languages). Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o vydanie PRO-SCHOOL certifikátu na recepcii školy. Za vydanie certifikátu si jazyková škola účtuje poplatok 0.50 €. Ministerstvo školstva SR prijatím novely zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prestalo udeľovať akreditácie pre všeobecné kurzy anglického jazyka, a preto takýto certifikát nie je možné získať.

Medzinárodná skúška a certifikát

Je možné na vašej škole absolvovať aj medzinárodnú skúšku a obdržať certifikát, napr. FCE, CAE, TOEFL a pod?

Jazyková škola PRO-SCHOOL sa zameriava na výučbu všeobecnej angličtiny. Kurz Direct Method for English® prirodzene kopírujú požiadavky skúšok a preto ukončením najvyššej úrovne DME je študent prakticky pripravený na FCE po všetkých stránkach, prípadne môže ešte absolvovať krátky prípravný kurz na FCE. Skúšky na certifikáty je možné následne absolvovať napríklad na British Council alebo v jednom z ich testovacích centier.

Nárok na náhradu v prípade choroby

Ak študujem v kurze a v prípade choroby alebo pracovnej cesty sa nebudem môcť výučby zúčastniť, mám nárok na náhradu?

Áno, náhrada hodín je možná v prípade, že na Vašej úrovni existuje skupina. O postupe pri absencii a následnej náhrade výučby sa informujte na recepcii školy.

Zaujali Vás naše služby, alebo chcete získať ďalšie informácie?